ภาควิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

สร้างบัณฑิตให้เป็นเลิศทาวิทยาการและทักษะเป็นศูนย์กลางแห่งวิชาการ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์สังค

ประวัติภาควิชาฯ

ภาควิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และต่อมาในปี 2541 ได้เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เทียบโอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มาจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และเชี่ยวชาญ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์ของการพิมพ์ โดยสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกฝนไปใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศต่อไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

Bachelor of Science Program in Packaging and Printing Technology

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ทั้งในด้านทฤษฎี และปฎิบัติ มีความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ สามารถออกแบบพัฒนาสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับการใช้งานและเทคโนโลยีการผลิตได้ มีทักษะในการแก้ปัญหา พัฒนาผลิตผลงานด้านบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ โดยการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน พัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์สามารถทำงานเ ป็นทีม นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน ได้ เป็นบัณฑิตที่มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาการ วิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ร่วมพัฒนาวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ของประเทศให้ยั่งยืนก้าวไกลต่อไป
ส่วนหนึ่งที่จบจากเรา

จากใจรุ่นพี่ที่จบการศึกษาจากเรา

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมา

Ante varius at tortor auctor dui mi eros auctor consectetur cras velit, neque et tellus nulla viverra natoque aliquam, malesuada viverra adipiscing diam eu auctor id tellus.
Mary Kate
In habitant est rhoncus molestie tristique et egestas eleifend elit mauris massa tempus nulla elementum, faucibus pretium nibh vitae ultricies eleifend .
Anna Grace
Scelerisque dignissim semper augue eget turpis dolor, a, mauris lacus arcu dictumst dolor aliquet faucibus suspendisse dolor lobortis faucibus risus, in diam.
Billy Joe
Habitant eget tellus accumsan, interdum vitae vitae aliquet at gravida nulla urna, enim a enim diam tempor accumsan, semper diam id velit netus arcu lectus eros.
John Peterson